KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
KategorieReklama:

Reklamace

Reklamační řád

 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Poskytování záruky, délka záruční doby a vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy, které tuto oblast upravují.

Reklamační řízení se řídí tímto reklamačním řádem, který vychází ze zákonné úpravy občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Tento reklamační řád má přednost před dispozitivními ustanoveními zákonné úpravy. Ostatní otázky a otázky tímto řádem výslovně neupravené se řídí zákonnou úpravou.

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u Prodejce zboží na internetovém obchodu www.kadernickysvet.eshop-zdarma.cz. Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona (24měsíců pro spotřebitele, 6 měsíců pro podnikatele).

Kupující má povinnost zkontrolovat fyzický stav zásilky a obdrženého zboží. Jakékoli nesoulady či poškození musí ihned na místě komunikovat s dopravcem a zapsat zjištěné skutečnosti do přepravního listu (u České pošty sepsat reklamační protokol). v případě větších poškození Kupující nepřevezme zásilku od dopravce vůbec a telefonicky či e-mailem na adrese: info@kadernickysvet.cz nahlásí tuto skutečnost. Pokud Kupující podepíše dopravci bezchybné dodání zásilky a není žádný problém zapsán, tak pozdější reklamace nebude uznána, protože se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku a k fyzickému poškození došlo až po řádném předání zásilky. v případě jiného problému, než fyzického poškození, řeší všechny podněty ve standardním zákonném rámci Reklamační oddělení.

Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak (a jde-li o spotřebitele, není-li uvedena lhůta delší), činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace (záruka zanikla).

 • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním nezbytné údržby o zboží ze strany kupujícího.

 • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.

 • Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.

 • Zboží bylo poškozeno živly.

 • Na výrobku se objevily optické změny, které vzniknou běžným používáním, a neovlivní funkční schopnost výrobků.

 • Vada vznikla používáním zboží v rozporu s návodem k obsluze popřípadě nedodržením pokynů stanovených výrobcem či prodejcem.

 • Vada způsobená dopravou, kterou zajišťoval kupující.

 • Vada vzniklá v důsledku jednání (konání či opomenutí) třetí osoby nebo kupujícího.

 • Vada vznikla nesprávným skladováním zboží (teplota, vzdušnost, prašnost) či běžným opotřebením.

 • Porušením či odstraněním ochranných pečetí a identifikačních nálepek na zboží.

 • Vady způsobené mechanickým nebo chemickým poškozením.

Reklamace týkající se rozdílného vnějšího vzhledu dodaného zboží od vzhledu zboží uvedeného na internetových stránkách, který je dán chybným nastavením parametru monitoru Kupujícího - spotřebitele nejsou důvodem pro vrácení zboží a řádné uplatnění reklamace.

Vyřízení reklamace

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Záruční podmínky, informace o záruce, o záručním servisu jsou uvedeny podrobně v záručním listě, který je předán kupujícímu - spotřebiteli při dodávání objednaného zboží (pokud dodavatel záruční list vyžaduje při reklamaci zboží a dokládá jej ke zboží).

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi a záručním listem.

Místem uplatnění nároků z vad kupujícím je:

 • Autorizované servisní středisko výrobce (většinou uvedené na záručním listě).

 • U prodávajícího - osobní doručením na adresu prodávajícího (musí se prokázat nákupní fakturou a záručním listem o nákupu zboží).

 • Zaslat na adresu Prodávajícího - reklamované zboží musí být nejlépe doručeno v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu.

Pro vyřízení reklamace je nutné vždy doložit popis závady, řádně vyplněný a potvrzený záruční list od výrobce zařízení a doklad o nákupu zboží. Nevyplněný záruční list je neplatný.

Po vyřízení reklamace bude kupující vyzván k převzetí opraveného zboží.

Pokud byl záruční list (ZL) povinnou součástí výrobku, a tento bude zaslán na reklamaci bez ZL, bude Prodávajícím pořízen duplikát od výrobce či distributora, s vyúčtováním smluvního poplatku ve výši 250,- Kč bez DPH.

Prodávající doporučuje při zasílání reklamovaného zboží jej pojistit a dobře zabalit, neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese Prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato Prodávajícím do reklamace.

Pro uplatnění reklamace je třeba:

 1. doložit doklad o nákupu zboží

 2. záruční list reklamovaného výrobku (námi řádně vyplněný - typ výrobku, sériové číslo pokud jej výrobek má, datum prodeje, razítko, podpis)

 3. vyhovující obal (pokud možno originální)

 4. přesný popis závady (pokud možno i s upřesněním za jakých podmínek se závada projevuje)

Záruční oprava:

Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky.

Kupující může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě, že jde o vadu odstranitelnou jen tehdy, pokud kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3x stejná uznaná vada po opravě věci nebo 4 různé uznané závady nebo je zboží uznáno neopravitelným autorizovaným servisem. v obou případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku, čitelné a kompletní opravné listy k výrobku z předchozích reklamací.

Prodejce si vyhrazuje právo nahradit vadné či neopravitelné zboží zbožím jiným, se stejnými nebo lepšími parametry v případě, že stejný produkt není nadále dostupný, případně se již nevyrábí.

Reklamační řízení končí dnem doručení vyřízené reklamace kupujícímu nebo uzavřením reklamace a přichystáním zboží k osobnímu odběru kupujícímu, pokud bylo do reklamace přijato přímo na sídle či pobočce společnosti od kupujícího a tento souhlasil s převzetím zboží z reklamace tímto způsobem a byl o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.

Neoprávněná reklamace:

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem našeho pracovníka, který reklamaci vyřizoval. v případě opakované a zjevně neoprávněné reklamace budou kupujícímu účtovány nutně vynaložené náklady za každou takovou reklamaci. Toto se týká také případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez dokladu o nákupu a přesného popisu závady.

Zboží zaslané do reklamace bude Kupujícímu opraveno nebo vyměněno na základě předchozí telefonické domluvy, případně budou na bankovní účet kupujícímu vráceny peníze. Opravené či vyměněné zboží bude Kupujícímu na náklady prodejce zasláno zpět do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy reklamované zboží prodejce obdržel od kupujícího).

V případě neoprávněné reklamace je Prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň Kupující nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

Veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu v důsledku uplatnění neoprávněné reklamace ze strany Kupujícího se Kupující zavazuje Prodávajícímu nahradit v plné výši.

Placená oprava:

Je-li výrobek reklamován po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena Kupujícím, případně byla vada způsobena vlivy, které nespadají do záručních podmínek výrobce produktu, jedná se o placenou opravu. v tomto případě bude Kupující obeznámen s tím, že bude jeho oprava placená a také, že mu může být účtován poplatek za diagnostiku závady v závislosti na servisním středisku, které bude opravu provádět, a za poštovné a balné.

Cena samotné opravy bude Kupujícímu sdělena předem telefonicky nebo e-mailem.

V případě neschválení ceny opravy bude Kupujícímu účtován jen poplatek za diagnostiku a za dopravné a oprava provedena nebude.

Práva plynoucí ze záruky

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. v případě výměny zboží získává Kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy (dobropis).

Pro účely vystavení dobropisu na vadné zboží je Kupující povinen předložit Prodávajícímu kopii daňového dokladu, kterým bylo toto zboží zakoupeno.

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy v režimu spotřebitelských smluv

Prodejce - provozovatel internetového obchodu poskytuje na veškeré zboží prodané prostřednictvím svých internetových obchodů garanci vrácení peněz po dobu 14-ti dnů od zakoupení zboží. Do garance nejsou započítávány náklady spojené s dopravou a expediční poplatky. Peníze se vrací bankovním převodem na účet - v případě vyžádání zaslání složenkou na adresu je účtován nutný náklad 50 Kč. Garance se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční a použité.

Tato garance se nevztahuje na spotřební zboží a na zboží pořízené na leasing. .

Podmínky pro vrácení peněz:

 • Zboží musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené a bez známek užívání nebo opotřebování včetně nepoškozeného obalu, nevykazující mechanickou či jinou závadu, schopné dalšího prodeje. Dále nesmí být potvrzený záruční list.

 • Na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo speciálně pro jeho osobu (např. výšivky na zboží na přání zákazníka), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání se vrácení peněz nevztahuje.

 • Vrácené zboží od Kupujícího musí být zasláno Prodávajícímu nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení zboží Kupujícím.

 • Ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie nákupního dokladu ke zboží, které Kupující vrací a žádost o vrácení zboží (bez písemné vyjádření vůle bude zásilka vrácena s naúčtováním poštovného) a peněz (je vhodné uvést i číslo účtu).

 • Prodejce vrací pouze kupní cenu zboží, nikoli zaplacené zpětné poštovné.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude kupní cena vráceného zboží zaslána složenkou nebo převodem na účet Kupujícího a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží prodejcem.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude Prodejce moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující spotřebitel právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

To neplatí, pokud Kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Nároky reklamace při poškození během dopravy

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Reklamace týkající se mechanického poškození způsobeného přepravou zboží jsou akceptovány pouze v případě, že kupující - spotřebitel na ně upozorní při dodávce zboží a v přítomnosti pracovníka přepravní služby. Podmínkou úspěšné reklamace je sepsání zprávy o poškození, která je vypracována a podepsána kupujícím a pracovníkem přepravní služby

Za situace, kdy prodávající rozhodl o zaslání zboží zpět k sobě, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a označí zásilku příslušnými symboly.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 01.11.2010 a platí na území České republiky.

36191 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!