KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
KategorieReklama:

A. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě Kadeřnický svět, provozovaném Ivanou Čelikovskou, prodejna Sedlecká 570, 264 01 Sedlčany, IČ: 60608218.

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Ivanou Čelikovskou e-shop Kadeřnický svět, jakožto Prodávajícím, na jedné straně a Kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou Kupující, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Je-li smluvní stranou Kupující, který není spotřebitel (dále jen "kupující nikoli spotřebitel"), řídí se vztahy "Všeobecnými obchodními podmínkami Ivany Čelikovské e-shop Kadeřnický svět na dodávky zboží" a vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Kupující a na druhé straně Prodávající.

 • Prodávající (dodavatel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem, a Kupující, který spotřebitelem není.

 • Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 • Kupující, který není spotřebitelem (dále jen "kupující nikoli spotřebitel"), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento Kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Kadeřnický svět e-shop jsou závazné. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem.

Zboží označené PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ mohou používat a nakupovat jen osoby k tomu určené nebo odporně proškolené pro práci s těmito výrobky a pro nákup těchto výrobků je nutná registrace. Objednáním , vyplněním objednávkového formuláře a stlačením tlačítka KOUPIT se kupující zavazuje, že je si vědom toho, že kupuje zboží pro profesionélní použití a ví jak s ním zacházet a používat jej. V případě jakýchkoliv škod vzniklých z důvodu neodborného zacházení ze strany zákazníka, se naše firma Kadeřnický svět zříká veškeré zodpovědnosti.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky Prodávajícím informativním e-mailem či telefonicky. Objednávky zasílané v sobotu, v neděli či ve dnech státních svátků budou zpracovány následující pracovní den. Vše platí i v případě, kdy Kupujícím není spotřebitel.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávkové formuláře, které budou vyplněny nesprávně či neúplně, může Prodávající považovat za neplatnou objednávku.

Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.

Nabízený produkt, jeho cena a odhadovaná skladová dostupnost je v platnosti do doby potvrzení objednávky. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit Před potvrzením objednávky je Kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně Prodávajícího či Kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

C. Slevy a slevové kupony

Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány. V případě, že vznikne při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití Prodávajícího.

Prodávající neumožňuje hradit nákup slevových poukázek jinými slevovými poukázkami.

D. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodního obchodu Kadeřnický svět e-shop a právním řádem platným v ČR.

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců (pokud výrobce nestanoví jinak). Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, práva plynoucí ze záruky, apod., upravuje v podrobnostech reklamační řád.

E. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

V případě, že se Kupující rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval Prodávajícího (písemně formou emailu nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě Prodávajícím bezplatně stornována.

V případě, že objednávka byla již vyřízena a vyexpedována, má Kupující (spotřebitel) právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, v neporušeném stavu a v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.

V případě vrácení zboží, které bylo používáno a částečně opotřebováno, Prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena.

Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena. V případě zrušení objednávky Prodávající kontaktuje Kupujícího a navrhne možné řešení. Obvykle doporučí náhradní zboží nebo finanční vyrovnání - vrácení peněz nebo přeplatku do pěti pracovních dnů po připsání platby na účet Kupujícího.

Prodávající vrátí Kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené částku úměrnou opotřebení), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení.

V případě, že Kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50% z prodejní ceny produktu.

K vrácenému zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Dále je nezbytný dokument o záměru Kupujícího tj. Žádost o odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník se všemi dokumenty odešle vrácené zboží na adresu Prodávajícího.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

 • na dodávku novin, periodik a časopisů,

 • softwarové licence zasílané elektronickou poštou (e-mailem),

 • spočívajících ve hře nebo loterii,

 • na zboží vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité. Takové zboží se řeší v souladu s odstavcem Reklamace a reklamačním řádem

 • v případě, že není ve smyslu platné legislativy považován za spotřebitele, ale nakoupil za účelem podnikání na IČO.

Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

F. Foto výrobku

Fotky výrobků uvedené na internetovém obchodu Kadeřnický svět e-shop, v katalogu a ostatních materiálech jsou ilustrační. Mnohdy se fotografie výrobků neshodují se skutečností. Některé produkty se však stále vyvíjí a mění, a proto se dostupné fotografie zboží můžou lišit od skutečnosti (např. v designu).

G. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím a jsou závazné pro fyzické osoby, jejichž vztahy se řídící občanským zákoníkem. Na vztahy s podnikateli se tyto podmínky nevztahují, neboť ty se řídí ustanovením § 409 a násl. obchodním zákoníkem.

Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu Kadeřnický svět, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je Kupující neodvolatelně vázán.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 15. listopadu 2010. Změny obchodních podmínek a reklamační řádu jsou vyhrazeny.

 

36191 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!